Auction System

Hệ Thống Đấu GiáDanh Sách Sản Phẩm
Mã Vật Phẩm
Tên Vật Phẩm
Ảnh
Số Lượng
Giá Khởi Điểm
Mô Tả
Thời Gian
001
 Thẻ Đổi Char 
 
2
 1000 
 Dùng để đổi char nhân vật. 
002
 Hộp TS 12x 
 
5
 500 
 Mở random Trang Sức 12x. 
003
 Hộp TS 11x 
 
10
 200 
 Mở random Trang Sức 11x. 
004
 Hộp Thần Khí 
 
5
 300 
 Mở random nhận 1 thần khí. 
005
 Hộp Bảo Vật 
 
5
 300 
 Mở random nhận 1 bảo vật. 
006
 Hộp Trang Bị Võ Huân 130 
 
10
 300 
 Mở random nhận 1 trang bị VH 130. 
007
 Bùa Thúy Ngọc VK 
 
10
 100 
 Bùa cường hóa thành công +1, thất bại -2 cho Vk +10 trở lên. 
008
 Bùa Thúy Ngọc TB 
 
10
 100 
 Bùa cường hóa thành công +1, thất bại -2 cho TB +10 trở lên. 

Kết Quả Đấu Giá


Mã Vật Phẩm
Người Chiến Thắng
Vật Phẩm
Giá Cược
Thời Gian
Chi Tiết
003
 NhatVy 
Bùa Thúy Ngọc TB Mở random Trang Sức 11x. Giá Khởi Điểm : 200
 1005 
 23:30:00 28/05/2023 
006
 NhatVy 
Bùa Thúy Ngọc TB Mở random nhận 1 trang bị VH 130. Giá Khởi Điểm : 300
 1000 
 23:29:00 28/05/2023 
004
 NhatVy 
Bùa Thúy Ngọc TB Mở random nhận 1 thần khí. Giá Khởi Điểm : 300
 650 
 23:29:00 28/05/2023 
002
 NhatVy 
Bùa Thúy Ngọc TB Mở random Trang Sức 12x. Giá Khởi Điểm : 500
 2900 
 23:25:00 28/05/2023 
007
 Qa02 
Bùa Thúy Ngọc TB Bùa cường hóa thành công +1, thất bại -2 cho Vk +10 trở lên. Giá Khởi Điểm : 100
 150 
 23:17:00 28/05/2023 
008
 KaoRi 
Bùa Thúy Ngọc TB Bùa cường hóa thành công +1, thất bại -2 cho TB +10 trở lên. Giá Khởi Điểm : 100
 150 
 23:16:00 28/05/2023 
007
 KaoRi 
Bùa Thúy Ngọc TB Bùa cường hóa thành công +1, thất bại -2 cho Vk +10 trở lên. Giá Khởi Điểm : 100
 150 
 23:15:00 28/05/2023 
007
 Na04 
Bùa Thúy Ngọc TB Bùa cường hóa thành công +1, thất bại -2 cho Vk +10 trở lên. Giá Khởi Điểm : 100
 150 
 23:14:00 28/05/2023 
001
 HoiNhaBao 
Bùa Thúy Ngọc TB Dùng để đổi char nhân vật. Giá Khởi Điểm : 1000
 1080 
 20:31:00 28/05/2023 
002
 2024 
Bùa Thúy Ngọc TB Mở random Trang Sức 12x. Giá Khởi Điểm : 500
 750 
 19:32:00 28/05/2023 
003
 2024 
Bùa Thúy Ngọc TB Mở random Trang Sức 11x. Giá Khởi Điểm : 200
 350 
 19:32:00 28/05/2023 
004
 2024 
Bùa Thúy Ngọc TB Mở random nhận 1 thần khí. Giá Khởi Điểm : 300
 555 
 19:32:00 28/05/2023 
006
 2024 
Bùa Thúy Ngọc TB Mở random nhận 1 trang bị VH 130. Giá Khởi Điểm : 300
 555 
 19:32:00 28/05/2023 
007
 2024 
Bùa Thúy Ngọc TB Bùa cường hóa thành công +1, thất bại -2 cho Vk +10 trở lên. Giá Khởi Điểm : 100
 222 
 19:32:00 28/05/2023 
008
 2024 
Bùa Thúy Ngọc TB Bùa cường hóa thành công +1, thất bại -2 cho TB +10 trở lên. Giá Khởi Điểm : 100
 222 
 19:32:00 28/05/2023 
001
 2024 
Bùa Thúy Ngọc TB Dùng để đổi char nhân vật. Giá Khởi Điểm : 1000
 2777 
 19:31:00 28/05/2023 
003
 MaThuong 
Bùa Thúy Ngọc TB Mở random Trang Sức 11x. Giá Khởi Điểm : 200
 401 
 13:55:00 28/05/2023 
002
 zzz1 
Bùa Thúy Ngọc TB Mở random Trang Sức 12x. Giá Khởi Điểm : 500
 666 
 01:29:00 28/05/2023 
003
 zzz1 
Bùa Thúy Ngọc TB Mở random Trang Sức 11x. Giá Khởi Điểm : 200
 333 
 01:29:00 28/05/2023 
005
 zzz1 
Bùa Thúy Ngọc TB Mở random nhận 1 bảo vật. Giá Khởi Điểm : 300
 455 
 01:29:00 28/05/2023 
006
 zzz1 
Bùa Thúy Ngọc TB Mở random nhận 1 trang bị VH 130. Giá Khởi Điểm : 300
 555 
 01:29:00 28/05/2023 
007
 zzz1 
Bùa Thúy Ngọc TB Bùa cường hóa thành công +1, thất bại -2 cho Vk +10 trở lên. Giá Khởi Điểm : 100
 222 
 01:29:00 28/05/2023 
008
 zzz1 
Bùa Thúy Ngọc TB Bùa cường hóa thành công +1, thất bại -2 cho TB +10 trở lên. Giá Khởi Điểm : 100
 333 
 01:29:00 28/05/2023 
007
 AnhOi 
Bùa Thúy Ngọc TB Bùa cường hóa thành công +1, thất bại -2 cho Vk +10 trở lên. Giá Khởi Điểm : 100
 222 
 01:24:00 28/05/2023 
008
 AnhOi 
Bùa Thúy Ngọc TB Bùa cường hóa thành công +1, thất bại -2 cho TB +10 trở lên. Giá Khởi Điểm : 100
 333 
 01:24:00 28/05/2023 
003
 AnhOi 
Bùa Thúy Ngọc TB Mở random Trang Sức 11x. Giá Khởi Điểm : 200
 777 
 01:23:00 28/05/2023